Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (a továbbiakban: KMSZ)

A KMSZ feladatai:

A KMSZ területi hatáskörrel rendelkező 24/48 órás, készenléti jellegű szolgálat, mely magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat. A káresemény helyszínén a beavatkozó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi.
A Szolgálat káreseti tevékenységén keresztül megteremti a napi munkarendben dolgozó irányítói és koordinatív feladatokat ellátók és a készenléti jellegű szolgálatban operatív feladatokat végzők közötti, valós idejű kapcsolatot.
Egységes elvek szerint történő hatékony, eredményes és biztonságos kárelhárítást végez.

A KMSZ feladatai:

1. Tűzoltósági feladatok:
a) A káresemény során a KMSZ elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő önálló tevékenységének megfigyelése, szükség esetén a káreset irányításának átvétele.
b) A kárhelyszínre történő kiérkezés után a KMSZ vezetője dönt, a tűzoltásvezetés átvételéről. Amennyiben nem veszi át az irányítást, akkor tanácsaival segíti a tűzoltásvezetőt a káresemény felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozói állomány tevékenységét.
c) Amennyiben dönt a tűzoltás vagy műszaki mentés irányításának átvételéről, az alábbi szolgálati beosztást ellátó személyektől veheti át:

  • Szerparancsnok
  • Rajparancsnok
  • Szolgálatparancsnok
  • Tűzoltóparancsnok-helyettes
  • Tűzoltóparancsnok
  • Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

2. Katasztrófavédelmi műveletirányítás:
Katasztrófa esetén a KMSZ helyszínre érkező állománya azonnal megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását.

3. Beavatkozás-elemzési feladatok:
a) A KMSZ folyamatosan figyelemmel kíséri a területén történt tűzoltói beavatkozásokat. Az eseményekkel összefüggésben a beavatkozók (hivatásos, önkormányzat,i létesítményi és önkéntes tűzoltók), az együttműködők tevékenységére, a felhasznált eszközökre, védőfelszerelésekre, oltóanyagokra, a megvalósított taktikára vonatkozóan információkat gyűjt, elemez.
b) Értékeli a jogszabályokban, belső szabályozókban foglaltak végrehajthatóságát, az alkalmazott tűzoltási terv, tűzriadó terv, műveleti terv megfelelőségét.
c) Hasznosítható tapasztalatait jelentés formájában felterjeszti a megyei tűzoltósági főfelügyelőnek.

4. Beavatkozók biztonsága érdekében végrehajtandó tevékenységek:
a) A KMSZ folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonságos beavatkozáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek meglétét. Különösen figyelmet fordít veszélyes vegyi anyagok jelenlétében, valamint mélyből-, magasból történő mentéssel kapcsolatos beavatkozásokra.
b) Adatokat gyűjt az egyéni védőeszközök használatával, beválásukkal, esetleges hiányosságaikkal, sérülésükkel kapcsolatban. A beavatkozás biztonságával kapcsolatban tapasztalt hiányosság esetén azonnal intézkedik annak elhárítására. Tűzoltó sérülése esetén a körülményeket és a tapasztalatait jelentésben rögzíti.

5. Gyakorlatok megszervezése, tűzoltósági gyakorlatok ellenőrzése:
a) A tűzoltóságok számára előírt szerelési, tűzoltótechnika kezelői, szituációs begyakorló, valamint ellenőrző gyakorlatok ellenőrzése, végrehajtásának értékelése.
b) A tűzoltási, műszaki-mentési szituációs gyakorlatok szervezése, végrehajtásának ellenőrzése;
c) Megszervezi és ellenőrzi a megyei vagy fővárosi szintű gyakorlatokat.
d) Vezetési törzsgyakorlatok, tűzoltási gyakorlatok, katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatok megszervezésében, lebonyolításában, koordinálásában, végrehajtásának ellenőrzésében, értékelésében történő közreműködés

6. Szolgálat ellátás ellenőrzése:
Félévente a KMSZ működési területén található tűzoltóságok mindhárom szolgálati csoportjánál szolgálat-ellenőrzést kell végrehajtani.

7. Vezetési Törzsek szervezése:
Nagy kiterjedésű, bonyolult nagy erőket igénylő káresetek során a KMSZ részt vesz a vezetési törzs megszervezésében és irányításában.

8. Szakmai anyagok készítése, oktatás:
Szolgálatparancsnoki továbbképzéseken prezentációk tartása a tanulságos káreseményekkel kapcsolatban.

9 Hatósági tevékenységgel összefüggő feladatok:

  • Kéménytűz és szén-monoxid-szivárgással összefüggő káreseményt követően végzi a helyszíni ellenőrzést.
  • Végzi a káreseti helyszíni szemlét. Szükség esetén megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket. Ideiglenes intézkedésről szóló végzést közli az ügyféllel, valamint a joghatósággal és a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósággal.
  • Tűzvédelmi-, iparbiztonsági-, polgári védelmi, hatósági eseti bejárásokon, ellenőrzéseken, adatgyűjtésekben vesz részt.

10. Egyéb feladatok:
a) Káresettől történő bevonulás után, 2 órán belül a KAP-online-ba rögzítik az adatokat, és kitöltik az adatlapokat.
b) A rádiópróbát a KMSZ kijelölt gépkocsivezetője hajtja végre minden nap 900-ig.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek