Önkormányzati tűzoltó-parancsnokság

 • Az önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező tűzoltóság.
 • a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és az önkéntes tűzoltó egyesület által közösen vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által önállóan alapított köztestület;
 • tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltókkal.

Feladatai:

Tűzmegelőzési tevékenysége során, az elsődleges műveleti körzetében:

 • segíti az önkormányzatok jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési feladatait,
 • tűzvédelmi hiányosság észlelése esetén azt haladéktalanul jelzi a hivatásos tűzoltóparancsnok útján az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek;
 • részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi propagandában.
Tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére való felkészülés érdekében:
 • toborozza és szervezi az elsődleges műveleti körzetében a tűzoltói szolgálatra jelentkezőket, és gondoskodik azok szakmai felkészítéséről, továbbképzéséről;
 • folyamatosan gondoskodik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátására szervezett erő és eszközállomány riaszthatóságáról;
 • gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védőeszközeinek karbantartásáról, jogszabályokban előírtak szerinti felülvizsgálatáról;
 • éves továbbképzési tervet készít;
 • gondoskodik az állomány előírt elméleti és gyakorlati továbbképzéséről.
Tűzoltási és műszaki mentési tevékenysége során:
 • az elsődleges műveleti körzetében, a hivatásos tűzoltó parancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás alapján és annak szakmai iránymutatása szerint elsődleges tűzoltási és műszaki mentési feladatokat lát el, közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában;
 • tűzesethez, műszaki mentéshez a készenlétben tartandó gépjárművel és az arra beosztott létszámmal, valamint tűzoltás vezetésére jogosult személlyel a riasztástól számított nyolc perces normaidőn belül kezdi meg a vonulást;
 • ügyeleti szolgálatot tart fenn;
 • az elsődleges műveleti körzetében működő gazdálkodó szervekkel a létesítményi tűzoltósági feladatok átvállalására megállapodhat, amennyiben nem veszélyezteti az elsődleges műveleti körzet ellátásával kapcsolatos feladatok maradéktalan teljesítését;
 • gondoskodik a beavatkozásban részt vevő állomány rendszeresített egyéni védőeszközökkel történő ellátásáról,
 • jelenti az elsődleges működési körzetében keletkezett tűzesetet, káresetet, az általa eloltott, valamint a más által eloltott és hozzá bejelentett tűzesetet a helyi szerv ügyeletére, és eleget tesz egyéb jelentési kötelezettségének,
 • a központi szerv vezetője vagy a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelkezése alapján rendkívüli készenléti szolgálatot lát el.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek