Polgári védelmi szervezetek

Köteles polgári védelem

Polgári védelem: össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer
Célja:

 • katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása,
 • az életben maradás feltételeinek biztosítása,
 • a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.
Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állományával polgári védelmi feladatokat lát el.

Polgár védelmi szervezet típusai:
 • Központi
 • Területi
 • Települési
 • Munkahelyi
Tagjai:
 • polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyek
 • önkéntesen jelentkező személyek
Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás:
 • a polgári védelmi kötelezettség alatt álló személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester osztja be
 • a területi, települési polgári védelmi szervezetbe csak a településen, fővárosban a fővárosi kerületben lakó vagy ezek területén munkaviszonyban álló embert lehet beosztani.
A polgári védelmi szervezetek egymás mellé rendeltek, tevékenységüket a védekezés irányításáért felelős személy irányítja.

A központi polgári védelmi szervezet
 • olyan szakfeladat ellátására hozzák létre, amely különleges szakértelmet és technikai eszközöket igényel
 • felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője dönt
 • tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetője jelöli ki
A területi polgári védelmi szervezet
 • olyan polgári védelmi feladat végrehajtására hozzák létre, amelyet a települési polgári védelmi szervezetek nem képesek ellátni
 • felépítéséről, létszámáról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője határoz a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjének javaslata alapján
 • tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki
A települési polgári védelmi szervezet
 • létre kell hozni községben, városban, megyei jogú városban, fővárosi kerületben, ha a település katasztrófavédelmi besorolása azt indokolja
 • létszámát a település katasztrófavédelmi besorolásának megfelelően a katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének javaslata alapján a polgármester állapítja meg
 • tagjait a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője jelöli ki
A munkahelyi polgári védelmi szervezet
 • a gazdálkodó szervezet polgári védelmi feladatainak végrehajtása érdekében
 • tagját a gazdálkodó szervezet vezetője jelöli ki

Önkéntes polgári védelem

Polgári védelmi feladat ellátására önkéntesen jelentkezik az állampolgár, majd nyilatkozatot tesz, amely alapján a polgármester polgári védelmi szervezetbe osztja be.

Függelmi viszonyok a polgári védelmi szervezetekben

A beosztottak szolgálatukat függelmi rendben teljesítik.
Az elöljáró utasítása nem irányulhat

 • a beosztottak indokolatlan foglalkoztatására,
 • emberi méltóságának megsértésére,
 • életének és testi épségének közvetlen veszélyeztetésére.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott köteles begyakorolni és alkalmazása idején az elöljáró utasításai szerint végrehajtani a számára meghatározott feladatokat.

A polgári védelmi kötelezettség

Magyarország Alaptörvénye szerint:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkező
 • nagykorú magyar állampolgárok számára
honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári védelmi kötelezettség írható elő.

Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.

A polgári védelmi kötelezettség: személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében.

Magában foglalja:

a) az adatszolgáltatási kötelezettséget. Tartalma:
A polgári védelmi szervezetbe történő beosztás, a polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében a polgármester és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgár személyes adatait (családi és utónév, születési családi és utónév, nem, születési hely, idő (év, hónap, nap), anyja születési családi és utóneve, lakóhely vagy tartózkodási hely, munkahely, szervezeti beosztásra vonatkozó adatok), foglalkozására és a szakképzettségére vonatkozó adatait kezelheti.
Azokat a kötelezetteket, akikről a törvény által megjelölt forrásokból adat nem szerezhető be, a polgármester adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére hívhatja fel. A következő adatokra terjed ki:
 • a szakképzettség,
 • a foglalkozás,
 • a munkahely megnevezése, címe.
b) a bejelentési kötelezettséget. Tartalma:
A polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgár köteles:
 • a szakképzettség megszerzését,
 • a foglalkozás gyakorlásának megkezdését,
 • munkahelye és lakcíme megváltozását a polgármesternél bejelenteni.
A bejelentést a változás napjától számított 15 napon belül kell teljesíteni!

c) a megjelenési kötelezettséget. Tartalma:
 • A polgári védelmi szervezet tagja határozattal kiképzésre (évente maximum 40 órára) és gyakorlatra (évente maximum 72 órára) osztható be.
 • A megjelenésre kötelezettnek a felhívásban megjelölt helyen és időpontban kell megjelennie.
 • A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást, illetve felmentést adhat.
d) a polgári védelmi szolgálatot. Tartalma:
 • köteles a megjelölt helyen és időpontban megjelenni, a rábízott polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást végrehajtani
 • aki polgári védelmi kötelezettség alatt áll, köteles a polgármester határozata alapján részt venni annak a településnek az azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataiban, amelynek területén tartózkodik
A polgári védelmi szolgálat elrendelhető:
 • időbeli korlátozás nélkül, vagy
 • ideiglenesen (15 napot nem haladhatja meg alkalmanként)
A polgármester a szolgálatadási kötelezettség alól indokolt esetben kérelemre felmentést adhat.

A polgári védelmi kötelezettségek teljesítése megtagadható:
 • ha a kötelezettség teljesítésével a kötelezett önmaga vagy mások életét,
 • testi épségét
 • vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki.
Mentesül a polgári védelmi kötelezettség alól:
a) a 18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy, b) a terhes nő, terhességének megállapításától kezdve, c) a gyermekét saját háztartásában nevelő anya, a gyermek 6 éves koráig, d) a gyermekét saját háztartásában egyedül nevelő szülő, a gyermek 14 éves koráig, e) a szülő, ha 3 vagy ennél több 14 éven aluli gyermekét gondozza, f) aki a vele közös háztartásban élő, állandó ápolásra vagy gondozásra szoruló egyenes ági rokonát vagy házastársát egyedül látja el, g) aki munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, vagy aki egészségi állapota miatt a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.

A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:
a) az országgyűlési képviselő, b) az európai parlamenti képviselő, c) az állami vezető, a vezetői megbízású, valamint feladatköre szerint katasztrófavédelmi feladatot ellátó kormánytisztviselő, köztisztviselő és közalkalmazott, d) a jegyző, e) a bíró, az ügyész, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja, g) az egészségügyi államigazgatási szerv kormánytisztviselője, h) a kórházi, a járóbeteg- és alapellátást végző orvos és szakképzett szakdolgozó, i) az állami mentőszolgálat dolgozója, betegszállító szervezet dolgozója, j) a készenléti szolgálatot ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó, az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja, k) a közfeladatot ellátó ágazati védekezési szervezet tagja, l) a közüzemi feladatot ellátó létesítményeket üzemeltető személyzet, m) a szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatását gyakorló pap, lelkész, rabbi.

A polgári védelmi szolgálat elrendelése

Ideiglenes polgári védelmi szolgálat azonnali teljesítésének elrendelésére katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején
 • a kormány,
 • a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
 • a megyei védelmi bizottság elnöke,
 • a főpolgármester, polgármester jogosult.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott munkavállalót
 • kiképzés
 • gyakorlat
 • ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére
a munkavégzés alól fel kell menteni. A felmentés időtartamára távolléti díj jár.

A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az elrendelőt terhelik, aki azt a munkáltató részére téríti meg.
A polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy ruházatát, a polgári védelmi célra használt járművet és technikai eszközt, létesítményt a polgári védelem nemzetközi megkülönböztető jelével kell ellátni.
A polgári védelmi szervezetbe beosztott személy esküt tesz.

A polgári védelmi beosztott személy jogosult:
 • a szolgálat teljesítéséhez szükséges ellátásra,
 • ruházattal és felszereléssel való ellátásra,
 • egyenruha viselésére,
 • feladatának ellátásához szükséges felkészítésre,
 • védőfelszereléssel, munkaeszközökkel történő ellátásra,
 • a munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok megismerésére,
 • távolléti díjra, utazási költségtérítésre, az ellátása igazolt költségeinek megtérítésére.


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek