Nemzetközi kapcsolatok

Kétoldalú kapcsolatok

A BM OKF bilaterális kapcsolatokat folytat: (1) a szomszédos országokkal (Ausztriával, Horvátországgal, Romániával, Szerbiával, Szlovákiával, Szlovéniával és Ukrajnával), (2.) olyan nem szomszédos országokkal, amelyekkel az együttműködést kétoldalú egyezmény szabályozza (Csehország, Görögország, Lengyelország, Németország, Oroszország, Törökország és Franciaország), valamint (3.) egyéb országokkal, amelyekkel az együttműködés eseti alapon történik.

Európai Unió

Hazánk EU csatlakozása óta a BM OKF az uniós katasztrófavédelmi együttműködés aktív tagjává vált, ellátva a tagsággal együtt járó szerteágazó és komplex feladatokat.
Az EU Tanácsa 2001-ben az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló tanácsi határozat elfogadásával teremtette meg a mai uniós polgári védelmi rendszer alapját, amelyhez Magyarország 2003. január 1-jével, az ún. Egyetértési Nyilatkozat aláírásával csatlakozott. A közösségi polgári védelmi mechanizmus célja, hogy elősegítse az EU-nak és a tagállamoknak az emberek, a tulajdon, a környezet és a kulturális örökség védelme érdekében, a természeti és ember által okozott katasztrófák, terrorcselekmények, műszaki, radiológiai és környezeti balesetek esetében szükséges együttműködését, történjen az az EU-n belül, vagy egy harmadik országban.
2007-ben a polgári védelem jogi alapjait átdolgozták, e munka eredményeként megerősödött a mechanizmus, ráadásul a Polgári Védelmi Pénzügyi Eszköz révén stabil pénzügyi hátteret is rendelt ehhez az EU.

Az EU Tanácsában, a polgári védelemért felelős tanácsi munkacsoportban (ProCiv) a BM OKF 2006 óta képviseli a magyar szakpolitikai érdekeket, vezeti az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) polgári védelmi, nukleárisbiztonsági és kritikusinfrastruktúra-védelmi szakértői alcsoportját és ellátja a hazai koordinációs feladatokat.

A BM OKF Központi Főügyelet hazai kapcsolattartó pontja az Európai Bizottság Humanitárius Segítségnyújtási és Polgári Védelmi Parancsnokság (DG ECHO) Veszélyhelyzet Kezelési Központjának (ERCC).

A polgári védelmi uniós kapcsolatrendszer sokrétű és szerteágazó feladatai mellett fontos megemlíteni a kritikusinfrastruktúra-védelem területét (critical infrastructure protection=CIP). Hazánk biztonsága, gazdasága, állampolgárainak jóléte bizonyos infrastruktúráktól, illetve az azok által nyújtott szolgáltatásoktól függ. Ezért különösen fontos elkerülni ezeknek az elemeknek a zavarát. Ezen infrastruktúrák sebezhetőségét csökkenteni csak összefogás révén lehet. A magánszektor és a közszféra szoros együttműködésén túl vitathatatlan a régiók, illetve az EU szerepe ezen a területen. Ennek keretében a BM OKF a szakmai szervekkel való egyeztetés alapján koordinálja – mint az Európai Bizottság CIP kapcsolati pontja – az európai kritikusinfrastruktúra-védelmi program (EPCIP) kialakítására, fejlesztésére, az abban való részvételre vonatkozó munkát, elősegíti a hazai és az európai kritikusinfrastruktúra-védelmi programok összhangjának megteremtését, valamint az EU Tanácsában is ellátja a területtel összefüggő koordinációs és érdekképviseleti feladatokat. CIP kapcsolati pontként kapcsolattartóként részt vesz a CIWIN (Kritikus Infrastruktúra Információs Hálózat) projektben.

2010-ben az Európai Unióban jelentős változások történtek. A korábban a Környezeti Főigazgatóság (DG ENV) irányítása alá tartozó polgári védelmet összevonták a humanitárius területtel, így jött létre a Humanitárius Segítségnyújtási és Polgári Védelmi Főigazgatóság (DG ECHO). 2011 júliusától a DG ECHO főigazgatói feladatait a dán származású Claus Sørensen látja el. Az intézményi változások mellett az Európai Bizottság 2010-ben közleményt adott ki az EU katasztrófákra történő reagálási képességének megerősítéséről.

2011 első félévében, a magyar soros elnökség idején a BM OKF vezette a PROCIV tanácsi munkacsoportot. Az elnökség eredménye három jelentős tanácsi következtetés teljes konszenzussal történő elfogadása a Bel- és Igazságügyi Tanácsban (BIÜT) az integrált árvízi védekezés, a katasztrófakockázatok felmérése és a kritikusinfrastruktúra-védelem területén. A BM OKF az uniós katasztrófavédelmi együttműködés irányítójaként megfelelően és gyorsan reagált a 2011 első felében bekövetkezett válságokra.

A 2010-es bizottsági közleményt alapul véve a Bizottság napirendre tűzte az Uniós polgári védelem jogi alapjainak megújítását, nevezetesen az EU PV Mechanizmus és a hozzá kapcsolódó EU PV Pénzügyi Eszköz módosítását. Ennek megfelelően a Bizottság 2012. január 11-én bemutatta jogszabályjavaslatát, amelyet a Lisszaboni Szerződésből következő változásoknak köszönhetően ún. rendes jogalkotási eljárás keretében, együttdöntési eljárással fogadja el a Tanács és a Parlament. A PROCIV 2012. február 1-jei ülésén kezdte meg a tervezet tárgyalását. Az új tanácsi határozat elfogadását követően hatályba lép és címzettjeire nézve kötelező.

NATO A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés (CEP) a legnagyobb nem katonai program a Szövetségen belül, amely a tevékenységek összehangolását célozza, kiterjed a tagországok mellett az együttműködő partnerországokra is. A mind állandó (Állandó Képviseletek részvételével), mind plenáris (évente kétszer a nemzeti katasztrófavédelmi vezetők részvételével) formában működő Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság (CEPC) biztosítja a tervező és adminisztratív tevékenységeket, a megfelelő együttműködést a NATO katonai és civil szerveivel. A CEPC ajánlásokkal segíti a nemzeti CEP-szervezeteket az e területre vonatkozó NATO-keretű feladatokat és irányokat összefoglaló CEP Miniszteri Irányelvek adaptálásában, valamint felügyeli az Észak-atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs Központ (EADRCC) tevékenységét.

A NATO elvei szerint a polgári veszélyhelyzeti tervezés (CEP) nemzeti felelősség. A CEP szerepe, hogy segítse a nemzeteket a tervezésben, a felkészülésben és elősegítse a hatékony nemzetközi reagálást, amennyiben az adott nemzet nem képes megbirkózni a katasztrófával/krízishelyzettel, illetve annak következményeivel.

A hagyományos polgári védelmi témák mellett új kihívások is szerepelnek a NATO CEP aktuális napirendjén. A NATO állam- és kormányfői által 2010 őszén Lisszabonban elfogadott új stratégiai koncepció a NATO jövőbeni feladatait meghatározó stratégiai dokumentum, amely tükrözi azt az átalakulást, amely a pénzügyi helyzet és az Afganisztánban történtek nyomán lezajlott. A kisebb költségű és hatékonyabb működés mellett az új és változó kihívásokra történő reagálás került ezzel a középpontba. A NATO átalakításával és a műveletekkel összefüggésben egyre nagyobb jelentőséggel bíró ún. átfogó megközelítés (Comprehensive Approach) alkalmazásához kapcsolódóan erősödik a civil szempontok műveleti tervezésbe és végrehajtásba integrálása, illetve erősödik a válságkezelésben érintett más szervezetekkel zajló együttműködés.

A NATO jövőbeni feladatait meghatározó új biztonsági kihívások – így például a számítógépes hálózatok elleni támadások, energiabiztonság, terrorizmus, klímaváltozás – elleni védekezés szerepel elsőként a CEP közösség napirendjén.

A CEPC feladata a szakmai csoportok (4) irányítása:

  • Ipari Erőforrások és Kommunikációs Szolgáltatások Csoportja
  • Közegészség- és Élelmiszer/Vízügyi Csoport
  • Szállítási Csoport
  • Polgári Védelmi Csoport
A Polgári Védelmi Csoportban (CPG) a BM OKF látja el a közvetlen szakmai képviselet. A CPG-n belül további munkacsoportok tevékenységében is részt veszünk, ezekben közreműködői és végrehajtói feladatokat látunk el:
  • Kritikus Infrastruktúra Ad hoc Munkacsoport (CIP)
  • a Nem Kötelező Irányelvek és Minimumszabványok Ad hoc Munkacsoport
  • a Vegyi, Biológiai, Radiológiai és Nukleáris Terrortámadás elleni Védekezés (CBRN).
A NATO keretében nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtással foglalkozó EADRCC (Euro-Atlanti Katasztrófareagálási Koordinációs Központ) kapcsolati pontja ugyancsak a BM OKF. Az EADRCC a NATO operatív szerve, amely az EAPC országok területén bekövetkező katasztrófák esetén koordinálja a partnerországokból érkező segítséget. Ezen felül az EAPC-országok közötti információcsere-központ szerepét is ez a szervezet tölti be a katasztrófasegélyek ügyében. A központ évente szervez nagyszabású terepgyakorlatokat.

NATO-tagságunkból fakadó polgári védelmi együttműködés megújítása, valamint az aktuális problémák és érdekeltségek újrafogalmazása céljából a CPG 2011-es őszi szemináriumi eseményének Budapest adott otthont. A szemináriumon tartott magyar előadásban kiemeltük, hogy a statisztikák alapján láthatóan több és intenzívebb katasztrófával kell számolni, ami növeli annak az esélyét, hogy egyidőben, akár egy helyszínen is több esemény következik be párhuzamosan. Ilyenkor hiány mutatkozhat a bevethetők állományában, ami fokozza az eseményben érintettek sebezhetőségét. Az ilyen eseményekre történő felkészülés érdekében szükség van mind CEPC, mind CPG-körben szcenáriókat, megoldásokat kidolgozni.

ENSZ OCHA, az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala

1991 decemberében az ENSZ Közgyűlése elfogadta 46/182 számú határozatát, amely az ENSZ reagálását hivatott erősíteni a természeti katasztrófák és komplex veszélyhelyzetek bekövetkeztekor. Emellett célul tűzte ki azt is, hogy fokozza az ENSZ helyszínen történő humanitárius tevékenységét. Az ENSZ főtitkára ezt követően jóváhagyta a Humanitárius Ügyek Osztályának megalapítását, amely 1998-ban történt átalakulása után a Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala nevet kapta. Székhelye Genfben, illetve New Yorkban található.
Az OCHA feladata a természeti katasztrófák és komplex veszélyhelyzetekkel összefüggő tevékenység, a humanitárius reagálás koordinálása, fejlesztés és humanitárius támogatás. Az OCHA tagjai és partnerei között a kormányok mellett találhatók civil szervezetek, humanitárius partnerek, ENSZ-ügynökségek, alapítványok és programok, valamint a Vöröskereszt.

Az ENSZ OCHA vezetője Valerie Amos főtitkár-helyettes és genfi igazgatója Rashid Khalikov.
Honlap: http://www.unocha.org/

INSARAG, Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport

Az OCHA több szakágazattal rendelkezik. A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport 1991-ben alakult, az 1988-as örményországi, súlyos következményekkel járó földrengésben részt vett nemzetközi kutató- és mentőcsapatok kezdeményezése nyomán. Az OCHA-n belül működő Veszélyhelyzeti Szolgálatok Szakágazat (ESB, Emergency Services Branch) Helyszíni Koordinációs Támogató Részlege (FCSS, Field Coordination Support Section) tevékenykedik a Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport titkárságaként, Genfben.

A Nemzetközi Kutató-mentő Tanácsadó Csoport (INSARAG) több mint 80 ország és katasztrófareagáló szervezet globális hálózata az ENSZ égisze alatt. Az INSARAG a városi kutatással és mentéssel (USAR) kapcsolatos témákkal foglalkozik. Az INSARAG célja, hogy a nemzetközi USAR-csapatok tevékenységét koordináló és kidolgozott egységes ún. INSARAG Irányelveket és Módszertant minél szélesebb körben elfogadtassa.

Az INSARAG működési szabályzatát az INSARAG Irányelvekben gyűjtötték össze, amely a katasztrófa helyszínére érkező USAR-csapatok tevékenységét és a működésükkel szemben támasztott minimumkövetelményeket tartalmazza. Az Irányelveket az ENSZ 57/150 számú Közgyűlési Határozat fogadta el 2002. december 16-án.

A világméretű részvételt biztosítandó az INSARAG tevékenysége három Regionális Csoportba szerveződik: Afrika/Európa/Közel-Kelet Régió, Ázsia/Csendes-óceáni Régió és az Amerikai Régió.

A BM OKF 2012. évi INSARAG célkitűzése
A BM OKF 2012 októberében két városi kutató- és mentőcsapatot kíván minősíteni, illetve újraminősíteni az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala által alkalmazott INSARAG Irányelveknek megfelelően. A kettős nemzetközi minősítés célja, hogy Magyarország ismét rendelkezzen a nemzetközi segítségnyújtás során alkalmazott és elfogadott ENSZ irányelveknek megfelelően működő, nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásra felkészült és kiképzett mentőerővel. A nehéz kategóriájú városi kutató- és mentőcsapat (HUNOR) és a közepes kategóriájú városi kutató- és mentőcsapat (HUSZÁR) felkészítése megkezdődött a 2012-es INSARAG minősítésre. A tízhónapos felkészülési folyamat során a csapatok tagjai részt vesznek egy többfázisú képzési modulban, az októberi minősítő gyakorlatot megelőző rendszerbeállító és próbagyakorlaton.

Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás

A BM OKF a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás aktív szereplője. Az Európai Bizottság az EU Polgári Védelmi Mechanizmust 2011-ben 18 alkalommal aktiválta, négyszer az Unión belül és 14-szer harmadik országban.

Az Európai Unió magyar elnöksége alatt az EU PV Mechanizmusát a BM OKF háromszor aktiválta az uniós katasztrófa-segítségnyújtás irányítása kapcsán. Az „arab tavasz” és a Líbiában kialakult válság miatt a Magyar Kormány két repülőgépet ajánlott fel, először 2011 februárjában magyar és uniós állampolgárok kimenekítésére, majd áprilisban harmadik országbeli állampolgárok biztonságba helyezése érdekében.

A líbiai válság idején a BM OKF koordinációs tiszteket vezényelt a Máltán működő evakuációs műveleti központba. Emellett elnökségi összekötő tisztjeink teljesítettek szolgálatot az EU Monitoring és Információs Központban, Brüsszelben, az uniós segítségnyújtási műveletek kommunikációjának és koordinációjának megkönnyítése céljából.

A 2011. március 11-én Japánt megrázó súlyos földrengést követően az Európai Unió kárfelmérő és koordinációs csapatot küldött a helyszínre, amelynek csapatvezető-helyettesi feladatait a BM OKF egy tisztje látta el. A BM OKF segítette a kormány által felajánlott 17 tonnányi sürgősségi élelmiszersegély szállításának megszervezését Japánba.

2011. július 11-én robbanás következett be Ciprus legnagyobb és legmodernebb erőművében, amelynek következtében 13 ember életét vesztette és súlyos áramhiány alakult ki. Ciprus kérésére aktiválták az EU PV Mechanizmusát, az ország generátorokat és technikai szekértőket kért. A BM OKF a Magyar Villamos Művekkel együttműködésben szakértőket jelölt az EU MIC csapatba, közülük Német Imre mérnök-közgazdászt választották ki, aki egy hétig tartózkodott Cipruson és vett részt a kárfelmérésben, illetve a helyreállítással kapcsolatos tanácsadásban.

A magyar turistákat szállító busz 2011. november 6-i tragikus balesetét követően a BM OKF egy pszichológust küldött Hurghadára a sérültek és családtagjaik pszicho-szociális ellátásának biztosítása érdekében.

Különböző szervezetek elérhetőségei a katasztrófa-segítségnyújtással összefüggésben:

European Civil Protection: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/index.htm
NATO EADRCC: http://www.nato.int/eadrcc
UN OCHA: http://www.unocha.org
UN ISDR: http://www.unisdr.org
Reliefweb: http://reliefweb.int
VOSOCC-GDACS: http://vosocc.unocha.org
Magyar Vöröskereszt: http://www.voroskereszt.hu

DPPI SEE (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South East Europe)

A Dél-kelet Európai Katasztrófa-megelőzési és Felkészülési Kezdeményezés (DPPI SEE) a Stabilitási Paktum égisze alatt jött létre, ma a Regionális Együttműködési Tanács (RCC) égisze alatt, de regionális tulajdonban lévő szervezetként működik az aláíró 11 tagállamban (Albánia, Bosznia Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovénia, Törökország).

A kezdeményezés legsikeresebb projektje a katasztrófavédelmi képzési program (DMTP). Ennek keretében az egyes államok különböző képzéseket ajánlanak fel, amelyek a regionális ülésen elfogadott éves tervbe kerülnek be. A DMTP-vel kapcsolatos feladatokat a DMTP elnöki tisztségét betöltő ország végzi.

V4 országok katasztrófavédelmi együttműködése
A V4 országok (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) évenként váltakozva soros elnökséget vállalnak az aktuális év július 1-je és a következő év június 30-a között, amely során az elnökséget biztosító ország egy alkalommal a katasztrófa-megelőzés és -beavatkozás regionális szintű összehangolása érdekében főigazgatói szintű V4 találkozót rendez. A találkozók minden esetben éves munkaterv és közös nyilatkozat aláírásával zárulnak, amelyben hangsúlyozzák az aktuális polgári védelmi és tűzvédelmi prioritásokat.

Egyéb hasznos linkek:
CTIF = International Association of Fire and Rescue Services = vagyis Tűzoltóságok és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi ( www.ctif.org) FEU = Federation of European Union Fire Officer Associations = Az Európai Tűzoltó Tisztek Szövetsége ( www.f-e-u.org)


Hírek Pályázatok Kérdések és válaszok Elérhetőségek